Isikuandmete töötlemise põhimõtted

25. maist 2018 rakendatakse Euroopa Liidus isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR), mis reguleerib, kuidas ettevõtted ja asutused võivad isikuandmeid koguda ning töödelda.

ÜLDOSA

Teie isikuandmed on Maatamm (Arkaadia Maatamm OÜ, registrikood 14559231) andmebaasis, kui

  • olete tellinud Maatamme uudiskirja,
  • olete end registreerinud holistilisse regressiooniteraapiasse,
  • olete saatnud tagasiside või kommentaari mu kodulehele (www.maatamm.ee),
  • olete minuga suhelnud sotsiaalmeedia (Facebook) kaudu.

Minu töös hõlmab isikuandmete töötlemine andmete kogumist, salvestamist (s.h. holistilisel rännakul audiosalvestus, vestlusel kirjalikud märkmed) ja säilitamist. Isikuandmete töötlemisel lähtun  „Isikuandmete kaitse seadusest“, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusest (GDPR ehk General Data Protection Regulation) ja Andmekaitse Inspektsiooni poolt välja antud juhendist.

Kinnitan, et hoolin kõikide klientide isikuandmete turvalisusest ja käsitlen neid konfidentsiaalselt. Uudiskirja tellijate poolt mulle usaldatud isikuandmeid kasutan Maatammega seotud informatsiooni ja teenuste (teraapia, artiklid, raamatud jms) edastamiseks. Teraapia käigus kogutud ja salvestatud andmeid kasutan üksnes teraapiaprotsessi jooksul.

Teie andmed on kaitstud ka meie koostöö lõppedes.

Oma klientide isikuandmetega tegelen ainult mina. Kolmandatele osapoolele ma Teie andmeid ei edasta ning päringuid teostada ja väljavõtteid teha ei lase v.a. juhtudel, kui Eesti Vabariigi seadused seda nõuavad või kui tekib oht kellegi tervisele või elule. Kõrvalised isikud isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele (diktofon, arvuti) ligi ei pääse.

Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis minu kasutuses on. Samuti on Teil õigus nõuda oma andmete kustutamist Maatamme lehekülje andmebaasist. Palun saatke mulle sellekohane digitaalselt allkirjastatud e-kiri aadressil maaja@maatamm.ee.

Kui leiate, et olen Teie isikuandmeid kuritarvitanud, on Teil õigus nõude või kaebusega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (info@aki.ee, www.aki.ee) või kohtu poole.

TERAAPIA

Teraapiasse registreerimiseks olen küsinud Teilt nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Teraapiaprotsessi jooksul käsitleme perekonda, päritoluperekonda, tervislikku seisundit, pärilikkuse informatsiooni, seksuaalelu, tööd, maailmavaatelisi veendumusi ja muid eraelu puudutavaid andmeid.

Teraapiaseansside märkmeid ja audiosalvestisi vajan selleks, et koostöö kliendiga oleks eesmärgipärane ja tõhus. Hoian salvestisi ja märkmeid lukustatud kapis, kus need on kaitstud avalikuks tulemise ja hävimise eest. Säilitan teraapiat puudutavaid andmeid niikaua, kuni meie koostöö kestab.

Holistiline regressiooniteraapia on kliendi ja terapeudi koostöö, mis põhineb vastastikkusel austusel, avatusel ja aususel. Minul on kohustus hoida Teie saladust ja käsitleda kõike seansil toimunut konfidentsiaalselt. Teil on kohustus õigel ajal õigesse kohta kohale ilmuda ning seansi eest kokkulepitud tasu maksta.

Holistilise regressiooni terapeudi tegevus on reguleeritud Kutsekoja poolt koostatud “Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi eetikakoodeksi” ja Holistilise Regressiooniteraapia Seltsi poolt koostatud “Eetikakoodeksiga”.

NB! Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele palun Teie nõusolekut, et tohin Teie delikaatseid isikuandmeid teraapiaprotsessis töödelda. Selleks kirjutage mulle e-kirjas, kus lepime kokku teraapiat puudutavad detailid, “Olen tingimustega nõus.”

UUDISKIRI
Uudiskirja puhul olen tellijalt küsinud nime ja e-posti aadressi,

Kui Te ei soovi edaspidi Maatamme uudiskirja saada, vajutage palun lingile „Eemalda mind listist“uudiskirja lõpus. Kui Te end uudiskirja listist ei eemalda, siis loen sellest välja, et tohin Teile  edaspidigi igakuiselt Maatamme tegemisi puudutavat infot saata. Kui soovite oma isikuandmeid muuta, saate seda teha, vajutades uudiskirja lõpus lingile “Uuenda tellimust”.

KOMMENTAARID JA TAGASISIDE KODULEHEL

Enne, kui avaldan mulle saadetud kommentaari või tagasiside oma kodulehel, küsin kommentaari/tagasiside saatjalt kirjaliku nõusoleku.

Käesolev dokument on koostatud 5. septembril 2018. aastal.

Maaja Tammar
Arkaadia Maatamm OÜ